ولې ځی ن ې هی وادونه او خلک شتمن دي او نور څن ګه کولی شي په چټ کۍ سره ون ی سي لخوا

پداسې حال کې چې ی و پاکستان ی په اوسط ډول په کال کې 1,482 ډالر ګټ ي. تاسو کولی شئ په پ یښور، پاکستان کې د ی و پوهنتون
نوی فارغ په می اشت کې په 150 ډ الرو وګمارئ، پداسې حال کې چې په لندن، ان گلستان کې د ورته فارغ د ګمارلو لپاره $ 2,700
لګښت لري .
ولې په شتمن ۍ کې دومره توپ ی ر دی؟ او تاسو څن ګه کولی شئ د ن ړۍ آنالی ن حرکت کولو سره د ځان لپاره ډی رې شتمن ۍ رامی ن ځته
کړئ؟
زه دا کتاب لی کم ځکه چې زما د ژوند له 20 څخه زی اتو کلونو لپاره زه هڅه کوم چې پوه شم چې څن ګه د ځان لپاره شتمني
رامی ن ځته کړم او له نورو سره هم مرسته وکړم. زه په هیڅ صورت کې د ن ړۍ ترټ ولو ب ډای ه س ړی نه ی م، مګر زه د شتمني تولی د په
.لوړه کچه کې ی م

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration
Open chat
💬 Chat with Amir Anzur
Great to connect. Let me know how I can help? Amir Anzur